Gwna O nas Statut
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:91. Error 9: Invalid character

Menu

Statut Stowarzyszenia Spoecznego

 

 

Rozdzia I

 

Postanowienia oglne

 

1. Stowarzyszenie nosi nazw: Stowarzyszenie Spoeczne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzib Stowarzyszenia jest Czartwek. Terenem dziaania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celw statutowych Stowarzyszenie moe dziaa na terenie innych pastw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawizane na czas nieograniczony. Posiada osobowo prawn. Dziaa na podstawie przepisw ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 r. nr 20, pz. 104 z pniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie wsppracuje z krajowymi, zagranicznymi i midzynarodowymi instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu dziaania oraz moe pozostawa czonkiem tych organizacji na zasadach penej autonomii.

6. Stowarzyszenie moe uywa odznak i pieczci zgodnie z obowizujcymi przepisami.

7. Dziaalno Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spoecznej czonkw. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie moe zatrudnia pracownikw.

 

Rozdzia II

 

Cele i rodki dziaania

 

1. Celem Stowarzyszenia spoecznego jest dziaalno w zakresie:

• pomocy spoecznej, dziaalnoci charytatywnej, samopomocy, dobroczynnoci,

• zachowania tradycji, dziedzictwa kulturowego, turystyki, krajoznawstwa, ochrony zabytkw, twrczoci lokalnej, promocji regionu i atrakcji miejscowych,

• ochrony zdrowia, zdrowego stylu ycia, zdrowego ywienia, ratownictwa medycznego, rehabilitacji osb niepenosprawnych,

• sportu, kultury fizycznej, wypoczynku, czasu wolnego, hobby, zaj rozwijajcych,

• integracji spoecznej, budzenia wiadomoci obywatelskiej, zachowa demokratycznych, prospoecznych, dobra publicznego, wsppracy,

• aktywizacji spoeczestwa, podejmowania i wspierania inicjatyw, wspomaganie rozwoju przedsibiorczoci, rozwoju ekonomicznego,

• edukacji, rozwoju intelektualnego, wyrwnywania szans edukacyjnych, dziaalnoci owiatowej i wychowawczej, zapobiegania patologiom,

• ochrony dziedzictwa i zasobw przyrodniczych, rodowiska naturalnego, krajobrazu rolniczego, tradycyjnego charakteru wsi, promowania postaw proekologicznych,

• wspierania modernizacji infrastruktury technicznej (drogi, telekomunikacja, wodocigi), budownictwa publicznego, upowszechniania postpu,

• wsppracy z wadzami i organizacjami dla promocji regionu, zawizywania koalicji, propagowania spoeczestwa obywatelskiego.

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

• zbieranie, opracowywanie i publikowanie materiaw o charakterze historycznym,

• organizowanie spotka, prelekcji i innych przedsiwzi propagujcych dobra kultury i tradycji,

• organizowanie wycieczek krajoznawczych, wypoczynku dla dzieci i modziey oraz wymiany midzynarodowej,

• organizowanie imprez o charakterze kulturalno - sportowym dla dzieci, modziey i dorosych,

• pomoc metodyczna oraz techniczna w organizacji wsplnot i spoecznoci lokalnych,

• promowanie drobnej przedsibiorczoci i regionu za pomoc Internetu, publikacji o charakterze informacyjnym oraz organizowanie spotka informacyjnych, pokazw itp,

• ledzenie zagroe ekologicznych o charakterze lokalnym oraz podejmowanie wszelkich dziaa dla zmniejszenia zniszczenia rodowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,

• organizowanie konkursw wiedzy, szkole, organizowanie i wspieranie k zainteresowa,

• dziaanie na rzecz pozyskiwania rodkw na realizacj celw Stowarzyszenia z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych.

3. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz na oglnych zasadach, okrelonych w odrbnych przepisach. Dochd z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia suy realizacji celw Statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy jego czonkw.

Rozdzia III

 

Czonkowie, ich prawa i obowizki

 

1. Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:

• Czonkw zwyczajnych,

• Czonkw wspierajcych,

• Czonkw honorowych.

2. Czonkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna dziaa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Osoba prawna moe by jedynie czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia.

4. Czonkiem zwyczajnym moe by osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych i nie moe by pozbawiona praw publicznych, bdca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

5. Przyjcia nowych czonkw dokonuje zarzd uchwa podjt w cigu dwch miesicy od daty zoenia deklaracji zawierajcej rekomendacje dwch czonkw zwyczajnych.

6. W razie odmowy przyjcia w poczet czonkw, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesica od daty jej dorczenia zoy na rce zarzdu odwoanie do Walnego zebrania. Walne zebranie rozpatruje odwoanie w czasie najbliszych obrad. Stanowisko walnego zebrania jest ostateczne.

7. Czonek zwyczajny ma prawo:

• wybiera i by wybieranym do wadz Stowarzyszenia,

• uczestniczy z gosem stanowicym w walnym zebraniu,

• zgasza wnioski i postulaty dotyczce dziaalnoci Stowarzyszenia,

• korzysta z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych dziaaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

• bra udzia w pracach, zebraniach i innych przedsiwziciach Stowarzyszenia z prawem gosu.

8. Czonek zwyczajny zobowizany jest do:

• przestrzegania statutu, regulaminw i uchwa wadz Stowarzyszenia,

• regularnego opacania skadek na rzecz Stowarzyszenia,

• czynnego uczestniczenia w realizacji celw statutowych Stowarzyszenia,

• dbania o dobre imi i mienie Stowarzyszenia.

9. Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczn dziaalnoci Stowarzyszenia i akceptujca jego cele, ktra zadeklaruje pomoc finansow lub rzeczow i zostanie przyjta przez zarzd w drodze uchway na podstawie pisemnej deklaracji.

10. Czonek wspierajcy ma prawo bra udzia z gosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgasza do wadz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczce podejmowanych przez Stowarzyszenie zada.

11. Czonek wspierajcy obowizany jest do przestrzegania ustale zawartych w podpisanej deklaracji, o ktrej mowa w punkcie 9.

12. Czonkiem honorowym Stowarzyszenia moe zosta osoba fizyczna szczeglnie zasuona dla realizacji celw statutowych Stowarzyszenia.

13. Godno czonka honorowego nadaje walne zebranie na wniosek Zarzdu Stowarzyszenia, ktre rwnie pozbawia tego tytuu.

14. Czonek honorowy nie posada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, moe jednak bra udzia z gosem doradczym w statutowych wadzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowizki jak czonek zwyczajny.

15. Czonek honorowy zwolniony jest z obowizku opacania skadek czonkowskich.

16. Czonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

• dobrowolnej rezygnacji z przynalenoci do Stowarzyszenia, z momentem zgoszenia rezygnacji na pimie Zarzdowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiza odnonie Stowarzyszenia,

• mierci czonka lub utraty osobowoci prawnej przez czonka wspierajcego,

• uchway Zarzdu z powodu nie pacenia skadek czonkowskich przez okres trzech miesicy,

• uchway Zarzdu z powodu nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

• wykluczenia uchwa Zarzdu z powodu nieprzestrzegania postanowie statutu, regulaminw i uchwa wadz Stowarzyszenia lub dziaania na szkod Stowarzyszenia,

• osoba wykluczona lub skrelona ma prawo wniesienia odwoania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty dorczenia uchway na pimie. Walne Zebranie rozpatruje odwoanie w czasie najbliszych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdzia IV

 

Wadze stowarzyszenia

 

1. Wadzami Stowarzyszenia s:

• Walne Zebranie czonkw Stowarzyszenia, zwane dalej „ Walnym Zebraniem",

• Zarzd Stowarzyszenia, zwany dalej „ Zarzdem",

• Komisja Rewizyjna.

2. Wybory do wadz Stowarzyszenia odbywaj si w gosowaniu tajnym w obecnoci ponad poowy oglnej liczby czonkw, z zastrzeeniem punktu 3.

3. W przypadku braku uorum Zarzd zwouje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia l godzin pniej po terminie pierwszym. W takim wypadku uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw, bez wzgldu na ilo obecnych czonkw. Powysze nie odnosi si do uchwa, o ktrych mowa w rozdziale VI punkt l i 2.

4. W przypadku zmniejszenia si liczby pochodzcych z wyboru czonkw wadz w trakcie trwania kadencji, wadzom tym przysuguje prawo kooptacji spord czonkw Stowarzyszenia, pod warunkiem, e liczba dokooptowanych czonkw wadz nie przekroczy !/2 liczby czonkw pochodzcych z wyboru. W przeciwnym razie, Zarzd zwouje Walne Zebranie w celu odbycia wyborw uzupeniajcych.

 

Walne Zebranie czonkw

 

5. Walne Zebranie czonkw jest najwysz wadz Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie czonkw moe by:

• zwyczajne,

• nadzwyczajne.

7. Zwyczajne Walne Zebranie zwouje Zarzd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiajc czonkw pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

8. Walne Zebranie zwouje si za pomoc listw poleconych lub przesyek nadanych poczta kuriersk, wysyanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyki nadanej poczt kuriersk, zawiadomienie moe by wysane poczt elektroniczn, jeeli czonek Stowarzyszenia uprzednio wyrazi na to pisemn zgod, podajc adres, na ktry zawiadomienie powinno by wysane.

9. Walne Zebranie czonkw obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwouje Zarzd:

• z wasne inicjatywy,

• na danie Komisji Rewizyjnej,

• na pisemny wniosek co najmniej 1/3 oglnej liczby czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia.

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by zwoywane w terminie 30 dni od daty zgoszenia wniosku lub dania i obradowa nad sprawami, dla ktrych zostao zwoane.

12. Uchway Walnego Zebrania zapadaj zwyk wikszoci gosw, w gosowaniu jawnym (za wyjtkiem spraw zastrzeonych dla gosowania tajnego), w obecnoci ponad poowy oglnej liczby czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeeniem punktu 3, roz IV oraz z wyjtkiem spraw okrelonych w rozdziale VI, pkt. l i 2).

13. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczcy Walnego Zebrania wybierany kadorazowo w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw obecnych czonkw Stowarzyszenia. Przewodniczcy nie moe wchodzi w skad Zarzdu i Komisji Rewizyjnej.

14. W przypadku rwnego rozoenia gosw w trakcie gosowania, decyduje gos przewodniczcego Walnego Zebrania.

15. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczeglnoci naley:

• ustalania kierunkw i programu dziaania Stowarzyszenia,

• uchwalania statutu i jego zmian,

• zatwierdzanie regulaminw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej,

• wybr i odwoywanie czonkw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej,

• decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarzdowi,

• podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majtku,

• rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu,

• nadawanie tytuu czonka honorowego Stowarzyszenia,

• ocenianie dziaalnoci Zarzdu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarzd Stowarzyszenia

 

16. Zarzd skada si z 3 osb, w tym Prezesa Zarzdu, Sekretarza, Skarbnika.

17. Kadencja zarzdu trwa 3 lata.

18.Uchway Zarzdu podejmowane s w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci, co najmniej polowy oglnej liczby uprawnionych czonkw (uorum). W sytuacji rwnego rozoenia gosw decyduje gos Prezesa. Na podstawie uchway penego skadu Zarzd moe podejmowa uchway w gosowaniu tajnym.

19. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w razie potrzeby, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta.

20. Posiedzenia Zarzdu zwoywane s przez Prezesa Zarzdu, a take przez 1/3 Czonkw Zarzdu. Prawo dania zwoania posiedzenia posiada Komisja Rewizyjna.

21. Czonek Zarzdu traci swj mandat w przypadku.

• ustania czonkostwa w Stowarzyszeniu,

• zoenia pisemnej rezygnacji,

• odwoania przez Walne Zebranie.

22. Zarzd kieruje caoksztatem dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwaami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewntrz i ponosi odpowiedzialno przed Walnym Zebraniem.

23. Do zakresu dziaania Zarzdu naley:

• realizacja uchwa Walnego Zebrania i kierowanie caoksztatem dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

• uchwalanie plonw dziaalnoci Stowarzyszenia i preliminarzy budetowych,

• sprawowanie Zarzdu nad majtkiem Stowarzyszenia

• ustalania regulaminu wynagrodze pracownikw Stowarzyszenia,

• podejmowanie decyzji o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej i jej przedmiocie z uwzgldnieniem treci pkt 4, rozdzia I i regulacji prawnych dotyczcych organizacji poytku publicznego,

• podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majtku nieruchomego i ruchomego,

• podejmowanie decyzji w sprawie zacigania zobowiza majtkowych, nabywania praw i reprezentowania Stowarzyszenia,

• zwoywanie Walnego Zebrania,

• podejmowanie uchwa w sprawach przyjmowania i wykluczania czonkw zwyczajnych i wspierajcych,

• rozpatrywanie sporw pomidzy czonkami, powstaych na tle dziaalnoci Stowarzyszenia,

• skadanie sprawozda ze swej dziaalnoci na Walnym Zebraniu,

• uchwalanie regulaminw przewidzianych w statucie,

• powoywanie i rozwizywanie Komisji i zespow problemowych,

• ustalanie wysokoci skadek czonkowskich i wpisowego, a w szczeglnych wypadkach zwalnianie z tych opat.

24. Zarzd moe uchwali swj regulamin.

25. Do realizacji swych zada Zarzd moe powoa biuro Stowarzyszenia i jego kierownika (Dyrektora).

26. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, ktry podlega zatwierdzeniu przez Zarzd.

 

 

 

Komisja rewizyjna

 

27. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powoanym do sprawowania kontroli nad jego dziaalnoci.

28.Komisja Rewizyjna skada si z 2 czonkw, ktrzy wybieraj spord siebie przewodniczcego Komisji.

29. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

30. Czonek Komisji Rewizyjnej traci swj mandat w przypadku:

• ustania czonkostwa w Stowarzyszeniu,

• zoenia pisemnej rezygnacji.

31. Komisja Rewizyjna moe uchwali swj regulamin.

32. Do zakresu dziaania Komisji Rewizyjnej naley:

a) obowizek nadzoru nad organami Stowarzyszenia w zakresie ich dziaalnoci, podjtych uchwa, umw, regulaminw i innych aktw, celem wyeliminowania midzy innymi:

• nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osb podejmujcych decyzj, ich krewnych, bliskich oraz osb i instytucji z nimi zwizanych.

• zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie, wolontariusze, lub prawnicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie,

b) obowizek kontrolowania, co najmniej raz w roku caoksztatu dziaalnoci Stowarzyszenia,

c) obowizek wystpowania do Zarzdu z wnioskami wynikajcymi z przeprowadzonych kontroli i danie wyjanie,

d) obowizek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmow udzielenia absolutorium dla Zarzdu,

e) obowizek skadania sprawozda ze swej dziaalnoci na Walnym Zebraniu,

f) prawo dania od czonkw, pracownikw, wolontariuszy oraz wadz Stowarzyszenia wszystkich szczebli zoenia pisemnych lub ustnych wyjanie dotyczcych kontrolowanych spraw,

g) prawo udziau czonkw Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarzdu z gosem doradczym,

h) prawo dania zwoania posiedzenia Zarzdu,

i) prawo dania zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia

nie wywizania si przez Zarzd z jego statutowych obowizkw.

j) prawo zwoania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarzd w

terminie ustalonym statutem.

33. Uchway Komisji Rewizyjnej, podejmowane s w gosowaniu jawnym, zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci, co najmniej ½ czonkw Komisji. Na podstawie uchway penego skadu Komisja Rewizyjna moe podejmowa uchway w gosowaniu tajnym.

34.Czonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog peni innych funkcji we wadzach Stowarzyszenia ani by pracownikami Stowarzyszenia.

35. Komisja Rewizyjna jest niezalena od Zarzdu, a czonkowie Komisji Rewizyjnej:

• nie mog by czonkami organu zarzdzajcego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia,

• nie mog by skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winny umylnej,

• nie mog otrzyma z tytuu penienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenia w wysokoci wyszej ni okrelone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osb kierujcych niektrymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, pz. 306, z 2001 r. Nr 85, pz. 924 i Nr 154, pz. 1799, z 2002 r. Nr 113, pz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, pz. 391 i Nr 60, pz. 535).

 

Rozdzia V

 

Majtek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

1. rdami powstania majtku Stowarzyszenia s:

• skadki czonkowskie, darowizny, zapisy i spadki, rodki pochodzce z ofiarnoci prywatnej, zbirki publiczne,

• wpywy z dziaalnoci statutowej Stowarzyszenia, dochody z wasnej dziaalnoci, dochody z majtku Stowarzyszenia, dochody z kapitau (odsetki, lokaty, akcje),

• dochody z nieruchomoci i ruchomoci bdcych wasnoci lub w uytkowaniu Stowarzyszenia,

• dotacje, subwencje, kontrakty,

• rodki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usug,

• dochody z dziaalnoci gospodarczej wykonywanej na podstawie odrbnych przepisw.

2. Cay dochd Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego dziaalnoci statutowej.

3. Zabrania si:

• udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa ub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

• przekazywania majtku Stowarzyszenia na rzecz jego czonkw, czonkw organw lub pracownikw orz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, trzecich szczeglnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,

• wykorzystywania majtku Stowarzyszenia na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba, e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego

celu organizacji,

• zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie Stowarzyszenia, czonkowie jego organw lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

4. Do skadania owiadcze woli we wszystkich sprawach, w tym zacigania zobowiza majtkowych, zawierania umw i udzielania penomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwch czonkw Zarzdu dziaajcych cznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdzia VI

 

Zmiana statutu Stowarzyszenia

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej wikszoci 2/3 gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionych do gosowania.

2. Podjcie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej wikszoci 2/3 gosw, przy obecnoci, co najmniej 2/3 czonkw uprawnionych do gosowania.

3. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powouje Komisje Likwidacyjn, ktra przeprowadzi likwidacj Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje take Fundacj i Stowarzyszenia, majce podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiganie zysku, na rzecz, ktrych przejdzie majtek Stowarzyszenia po wypenieniu jego zobowiza.

 

Powyszy statut przyjto uchwa Zebrania Zaoycielskiego dnia 9 marca 2008 r. Komitet Zaoycielski:

Katarzyna Staszak…

Hanna Lenczewska…

Zdzisaw Kucharski  

 

Pobierz w wersji elektronicznej

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa